Preliminarioji sutartis

Advokato Paslaugos
(8-622) 14507
Gediminas Pocius

Ieškovė prašė teismo patvirtinti elektros energiją taupančios įrangos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą, nurodydama, kad įranga atsakovei buvo perduota naudotis tam, jog atsakovė įsitikintų jos efektyvumu, t. y. elektros energiją taupančios įrangos pirkimo–pardavimo sutartį buvo susitarta sudaryti su sąlyga, jei atsakovei bus pateikti ketinamos įsigyti įrangos efektyvumo įrodymai. Ieškovės teigimu, ginčo šalys sudarė sąlyginį sandorį su atidedamąja sąlyga. Bylą nagrinėję teismai sprendė, kad šalys sudarė preliminariąją sutartį dėl įrangos pirkimo.

CK 1.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teisių arba pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pabaigą sandoris gali padaryti priklausomus nuo tam tikrų sąlygų buvimo ar nebuvimo. Pagal to paties straipsnio 2 dalį sandoris laikomas sudarytu su atidedamąja sąlyga, jeigu šalys sandoriu nustatomų teisių ir pareigų atsiradimą padarė priklausomą nuo tokios aplinkybės, kurios buvimas ar nebuvimas nežinomas.

Siekiant tinkamai kvalifikuoti ginčo teisinį santykį, turi būti vadovaujamasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis pagal byloje teismų nustatytas ir ginčo šalių nurodytas aplinkybes.

Ieškovė kasaciniame skunde nurodė argumentus dėl sutarties 3.5 punkto, pagal kurį atsakovė įsipareigojo nupirkti perduotą jai naudotis įrangą tuo atveju, jei testavimo periodo metu bus užfiksuotas bent 6 procentų elektros energijos taupymas, turinio.Sutarties sąlygos turinys yra faktinė aplinkybė. Aiškinant sutartį yra atskleidžiama, ką sutarties sąlyga iš tikrųjų reiškia. Sutarties sąlygos turinys apibrėžia faktines nuostatas, kuriomis turi būti įgyvendinamos atitinkamos šalies teisės ar įvykdomos pareigos.

Minėta, jog CK 1.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teisių arba pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pabaigą sandoris gali padaryti priklausomus nuo tam tikrų sąlygų buvimo. Beveik analogiškai apibrėžiama ir sąlyginė prievolė. Prievolė yra sąlyginė, kai jos atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas siejamas su tam tikros aplinkybės buvimu ar nebuvimu ateityje (CK 6.30 straipsnis).Sąlyginės prievolės, kaip ir sąlyginiai sandoriai, gali būti su atidedamąja ir su naikinamąja sąlyga (CK 6.30 straipsnio 3 dalis).Sąlyginių prievolių (sandorių) teisinis reguliavimas leidžia išskirti sąlygai keliamus reikalavimus. Ja gali būti pripažinta tik tokia aplinkybė, kuri atsiranda ateityje (CK 1.68 straipsnio 1 dalis, 6.30 straipsnio 1, 4 dalys); šalims nėra žinoma ir neturi būti žinoma, kad tokia aplinkybė įvyks ar ne (CK 1.66 straipsnio 2, 3 dalys, 1.68 straipsnio 2–4 dalys); yra teisėta, neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei (CK 1.66 straipsnio 4 dalis, 6.31 straipsnio 1, 3 dalys); jos buvimas ar nebuvimas yra įmanomas (CK 6.31 straipsnio 2 dalis); nepriklauso išimtinai nuo skolininko valios (CK 1.68 straipsnio 4 dalis). Pagal tai, ar šalių aptarta aplinkybė atitinka šias sąlygas, sprendžiama apie sudaryto sandorio galiojimą, taip pat jo teisinį kvalifikavimą. Pavyzdžiui, sąlyginės prievolės nuo terminuotų skiriamos pagal tai, ar šalių aptarta aplinkybė atitinka pirmiau išvardytus sąlygai keliamus reikalavimus.Terminas, skirtingai nei sąlyga, visuomet sueina. Dėl to jeigu aplinkybė, su kuria šalys susiejo teisių ir pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pabaigą, neišvengiamai įvyks, tokia prievolė bus ne sąlyginė, bet terminuota. Sandoris (prievolė) laikomas sudarytu su atidedamąja sąlyga, jeigu šalys teisių ir pareigų atsiradimą padarė priklausomą nuo tokios aplinkybės, kurios buvimas ar nebuvimas nežinomas (CK 1.66 straipsnio 2 dalis, 6.30 straipsnio 3 dalis). Taigi sandoriui (prievolei) su atidedamąja sąlyga būdinga yra tai, kad neatsiradus šalių aptartai aplinkybei (sąlygai) šalys nesaistomos prievolinio santykio, teisių ir pareigų tarp jų neatsiranda.

Remiantis kasacinio teismo praktika, sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios sąlygos aiškinamos pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Aiškinant sutarties turinį, prioritetas turi būti teikiamas tikriesiems sutarties šalių ketinimams (valiai) nustatyti, aiškinant sutartį nepakanka remtis pažodiniu jos tekstu; sutarčiai aiškinti reikšmingos aplinkybės, susijusios su konkrečios sutarties šalių elgesiu sudarant ir vykdant sutartį, jų santykių praktika; kartu įstatymas įpareigoja įvertinti ir visuomenėje nusistovėjusią analogiškų sutartinių santykių praktiką: jeigu sutarties šalių turėtų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; aiškinant sutartį reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje ir nenurodytos, priimtiniausią pagal sutarties prigimtį sąvokų reikšmę, papročius.


Ginčų Sprendimas
(8-622) 14507
Gediminas Pocius