Sutarties pakeitimas

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl mažosios bendrijos steigimo sutarties vykdymo ir jos galimo pakeitimo.

Byloje nustatyta, kad atsakovai sudarė MB steigimo sutartį, pagal kurią atsakovas A. įsipareigojo įnešti bendrijai sau nuosavybės teise priklausantį turtą – žemės sklypą, o atsakovė B. įsipareigojo įnešti piniginį įnašą. Atsakovas žemės sklypą bendrijai perdavė. Byloje nenustatyta, kad B. būtų įnešusi steigimo sutartyje nustatyto dydžio piniginį įnašą, tačiau atsakovė teigia, kad steigimo sutartis buvo modifikuota ir ji įnašą atliko mokėdama už statybos darbus ir medžiagas.

Sutarties laisvės principas garantuoja kiekvienam asmeniui teisę laisva valia sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, jei tai neprieštarauja įstatymams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnio 1 dalis). Kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnio 1 dalis).

Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai, jei įvykdoma tik iš dalies, jei praleidžiamas įvykdymo terminas, pažeidžiamos kitos sutartos jos vykdymo sąlygos, bendradarbiavimo pareiga, imperatyviosios teisės normos ar bendro pobūdžio pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-80-611/2018 20 punktą).

Juridinių asmenų steigimo sandoriai, išskyrus ūkinių bendrijų steigimo sandorius, sudaromi paprasta rašytine forma (CK 1.73 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Mažosios bendrijos steigimo teisinis pagrindas yra Mažųjų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka steigėjų sudaryta mažosios bendrijos steigimo sutartis, kuri teikiama Juridinių asmenų registro tvarkytojui (Mažųjų bendrijų įstatymo 3 straipsnis).

Sutarties laisvės principas garantuoja asmenims teisę ne tik, laikantis įstatymo reikalavimų, sudaryti sutartį, bet ir keisti jos sąlygas (CK 6.223 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.192 straipsnio 4 dalį pakeitimai turi būti tokios pat formos, kokios yra ir sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas lemia sutarties negaliojimą, kai tokie padariniai įsakmiai nurodyti įstatymuose (CK 1.93 straipsnio 1 dalis), o kitais atvejais, kilus ginčui dėl sutarties, gali būti taikomas įrodinėjimo priemonių ribojimas, pavyzdžiui, CK 1.93 straipsnio 2 dalis nustato, kad įstatymų reikalaujamos paprastos rašytinės formos nesilaikymas atima šalių teisę, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo ar jos įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti, o įstatymo nurodytais atvejais sandorį daro negaliojantį. Šios nutarties 27 punkte minėta, kad mažosios bendrijos steigimo sutarties formai nustatyta privaloma paprasta rašytinė sandorio forma. Nei CK, nei Mažųjų bendrijų įstatymas nenustato, kad paprastos rašytinės formos nesilaikymas daro mažosios bendrijos steigimo sutartį negaliojančią. Todėl nesilaikius sandorio formos reikalavimų šiuo atveju taikoma kita įstatymo nustatyta pasekmė – atimama šalių teisė, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo ar jos įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šiam faktui įrodyti. Tas pats yra taikoma ir mažosios bendrijos steigimo sutarties pakeitimams.

Kasacinio teismo jurisprudencijoje konstatuota, kad savo elgesiu (konkliudentiniais veiksmais) šalys gali pakeisti raštu sudarytos sutarties turinį, jeigu tai atitinka jų ketinimus. Siekdamos, kad toks elgesys nebūtų įvertintas kaip rašytinės sutarties pakeitimas, šalys gali įtraukti į sutartį jos pakeitimą ribojančią išlygą, t. y. susitarti, kad rašytinė sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik raštu (CK 6.183 straipsnio 1 dalis). Tačiau net ir tada viena sutarties šalis dėl savo elgesio gali prarasti teisę remtis tokia sutarties išlyga, jeigu kita sutarties šalis atitinkamai veikė, remdamasi pirmosios elgesiu (CK 6.183 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2012).