Civilinė atsakomybė

Byloje sprendžiama dėl juridinio asmens deliktinės civilinės atsakomybės, pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

Ieškovė prašė priteisti iš atsakovių solidariai žalos atlyginimo. Nurodė, jog teikė krovinių gabenimo ir transportavimo paslaugas. Ieškovė, veikdama kaip lizingo gavėja su lizingo davėja sudarė tris lizingo sutartis, pagal kurias įgijo teisę valdyti ir naudoti verslo tikslais du vilkikus ir automobilį su sąlyga, kad, sumokėjus visą lizingo sutartyse nustatytą kainą, transporto priemonės pereis lizingo gavėjai nuosavybės teise.

Buvo sudarytos trys novacijos sutartys dėl lizingo gavėjo (kliento), kaip lizingo sutarčių šalies, pakeitimo nauju lizingo gavėju (klientu). Novacijos sutartimis atsakovei, kaip naujajai lizingo gavėjai (klientei) pagal lizingo sutartis, buvo neatlygintinai perleista ieškovės turėta teisė suėjus turto išpirkimo terminui įgyti nuosavybės teise lizingo sutarties dalyku buvusias transporto priemones. Tokiu būdu novacijos sutartimis atsakovė įgijo galimybę įsigyti transporto priemones už jų likutinę vertę.

Ieškovė siekia apginti savo turtinę teisę, kuri buvo pažeista novacijos sutartimis pradinį lizingo gavėją (ieškovę) pakeitus nauju lizingo gavėju (atsakove), kadangi pradinio lizingo gavėjo teisės ir pareigos pagal lizingo sutartis naujajam lizingo gavėjui perėjo neatlygintinai, neatsižvelgus į pradinio lizingo davėjo sumokėtą lizingo dalyką sudarančių daiktų įsigijimo kainos dalį. Kadangi ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo buvo grindžiamas generalinį deliktą reglamentuojančiomis teisės normomis, nagrinėjamu atveju aktualus įmonės veiksmų, sudarant sandorius su trečiaisiais asmenimis, vertinimas, taikant atidaus ir rūpestingo asmens elgesio standartą, kai sudaromo sandorio sąlygos yra tokios, kad jau sandorio sudarymo stadijoje vienai iš sandorio šalių lemia žalos atsiradimą.

Pažymėtina, kad kiekvienas subjektas civiliniuose teisiniuose santykiuose su kitais asmenimis, taip pat ir sudarydamas sandorius, yra saistomas bendro pobūdžio pareigos laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Šios pareigos pažeidimas, esant kitoms būtinoms civilinės atsakomybės sąlygoms, gali būti savarankiškas deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas.

Sandorių sudarymas, kaip vienas pagrindinių prievolių atsiradimo pagrindų, įprastas bendrovės kasdienėje ūkinėje komercinėje veikloje. Sudarydamos sandorius įmonės įgyvendina savo veiklos tikslus. Dėl egzistuojančių verslo ciklų, ekonomikos svyravimų ir kitų bendrovės veiklai įtaką darančių veiksnių įmonė negali užtikrinti, kad kiekvienas jos sudaromas sandoris būtų ekonomiškai naudingas tiek jai pačiai, tiek kitai įmonei kontrahentei. Dėl to kiekvieno sandorio, kuris nėra pakankamai naudingas ir kuris lemia žalos kitai įmonei kontrahentei atsiradimą, sudarymas savaime neteikia pagrindo pripažinti tokį sandorį sudariusios įmonės veiksmus neteisėtais, jei konkretaus sandorio sudarymu nebuvo viršyta įprasta ūkinė komercinė rizika, o pati įmonė elgėsi sąžiningai ir rūpestingai. Jeigu privataus juridinio asmens tikslas yra siekti pelno, tai su juridinio asmens teisnumu gali būti nesuderinamas tik aiškus, akivaizdus sandorio žalingumas, nepateisinamas rizikingumas, neatitiktis įstatymams. Todėl jei įmonė (ieškovė) kaip savo pažeistų teisių gynimo būdo nepasirenka ginčyti sudaryto sandorio, tačiau prašo priteisti dėl tokio sandorio sudarymo jos patirtų nuostolių atlyginimą, kitos įmonės (atsakovės), kaip sandorio šalies, veiksmai gali būti pripažinti neteisėtais dėl jų neatitikties atidaus ir rūpestingo elgesio standartui, jeigu tas sandoris įmonei (ieškovei) buvo akivaizdžiai žalingas, juo įmonė prisiėmė nepateisinamą riziką, sandorio sudarymu buvo pažeisti įstatymai, vidaus dokumentai ar geri verslo standartai, sandoris įmonei buvo ekonomiškai nenaudingas (nereikalingas) ar pan.

Nustačius asmens neteisėtus veiksmus, kaip bendros pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimą, kurie lėmė žalos (nuostolių) atsiradimą, asmens kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Procesinė pareiga paneigti kaltę tenka už žalą atsakingam asmeniui, jei jis, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remiasi kaltės ar atitinkamos kaltės formos nebuvimu.