Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

(8-622) 14507
Gediminas Pocius

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, kai darbuotojas per paskutinius dvylika mėnesių padaro antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą, aiškinimo ir taikymo.

Ieškovas nurodo, jog bylos šalys 2017 m. kovo 27 d. sudarė darbo sutartį, pagal kurią ieškovas buvo priimtas į darbą projektų vadovo funkcijoms vykdyti. Ieškovas tinkamai vykdė jam pavestas darbo funkcijas, tačiau atsakovės vadovas 2017 m. birželio 29 d. priėmė įsakymą, kuriuo įspėjo ieškovą dėl prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo birželio mėn. ir įpareigojo jį raštu pateikti birželio mėn. darbų ataskaitą ir liepos mėn. darbų planą, kartu įspėjo, kad, neįvykdžius šiame įsakyme išdėstytų nurodymų, darbo sutartis bus nutraukta 2017 m. liepos 14 d. Ieškovas, vykdydamas įsakyme išdėstytus nurodymus, pateikė atsakovei birželio mėn. darbų ataskaitą ir liepos mėn. darbų planą. Atsakovės vadovas 2017 m. rugpjūčio 7 d. priėmė įsakymą, kuriuo paskyrė ieškovui, kaip įvardyta šiame įsakyme, griežtą papeikimą už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, be to, įspėjo ieškovą, kad, jam neįvykdžius įsakyme išdėstytų nurodymų, darbo sutartis bus nutraukta 2017 m. rugpjūčio 31 d. dėl tiesioginių funkcijų nevykdymo. Atsakovė 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutraukė darbo sutartį pagal DK 58 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

Ieškovo vertinimu, atsakovė neturėjo pagrindo nutraukti darbo sutartį, nes ieškovas nepadarė nė vieno darbo pareigų pažeidimo, o darbo sutarčiai pagal DK 58 straipsnio 2 dalies 2 punktą nutraukti yra būtini netgi du darbo pareigų pažeidimai. Be to, darbo sutartis nutraukta, nesilaikant nustatytos nutraukimo tvarkos (DK 58 straipsnio 4 dalis).

DK 58 straipsnis reglamentuoja darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės pagrindus. Šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą. Pagal DK 58 straipsnio 2 dalies 2 punktą priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.

Pirmiau išdėstytos nuostatos patvirtina, kad esminė darbo sutarties nutraukimo DK 58 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu sąlyga – darbo pareigų pažeidimas. Toks pažeidimas, kaip nurodo DK 58 straipsnio 1 dalis, gali pasireikšti tiek veikimu, t. y. veiksmų, kuriuos darbuotojui draudžia atlikti darbo teisės normos ar darbo sutartis, atlikimu, tiek neveikimu, t. y. pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, ne(į)vykdymu. Bet kuriuo atveju darbuotojo neteisėti veiksmai – darbo pareigų pažeidimas – patys savaime nėra pakankami darbo sutarčiai DK 58 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu nutraukti – paties šio darbo įstatymo straipsnio pavadinimas rodo, kad darbuotojo kaltė yra neatskiriama darbo sutarties nutraukimo šiuo pagrindu sąlyga. Darbuotojo kaltės aspektas yra expressis verbis (aiškiais žodžiais, tiesiogiai) įtvirtintas ir DK 58 straipsnio 1 dalyje. Pažymėtina, kad aptariamos nuostatos nereikalauja konkretaus kaltės laipsnio (pvz., kvalifikuotos kaltės – tyčios ar didelio nerūpestingumo), vadinasi, bet kokio laipsnio darbuotojo kaltas veikimas ar neveikimas, suponuojantis darbo pareigų pažeidimą, gali būti darbo sutarties nutraukimo pagal Darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 2 punktą pagrindas. Teisėjų kolegija papildomai nurodo, jog DK 58 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymas sietinas su dar vienos papildomos sąlygos egzistavimu – darbuotojas paskutinių dvylikos mėnesių laikotarpiu savo kaltais veiksmais turi būti padaręs bent jau vieną tokį patį darbo pareigų pažeidimą.


Ginčų Sprendimas
(8-622) 14507
Gediminas Pocius
Call Now Button