Darbuotojo netinkamas pareigų vykdymas

(8-622) 14507
Gediminas Pocius

Teisinis ginčas dėl darbuotojo atsakomybės už netinkamą pareigų vykdymą ar jų nevykdymą.

Ieškovas prašė pripažinti atleidimą iš darbo už drausmės pažeidimą neteisėtu, grąžinti į darbą ir priteisti su darbo santykiais susijusias išmokas.

Teismas nurodė, kad drausminė atsakomybė gali atsirasti ir gali būti taikoma, t. y. drausminės nuobaudos, tarp jų atleidimas iš darbo, gali būti skiriamos tik tuo atveju, jeigu darbuotojas padaro darbo drausmės pažeidimą, pasireiškusį darbo pareigų, nustatytų DK, darbo sutartyje, darbo tvarkos taisyklėse ir (ar) kituose specialiuose teisės aktuose, nevykdymu arba netinkamu jų vykdymu dėl darbuotojo kaltės. Atsakovės etikos kodeksų nuostatos, už kurių pažeidimą ieškovui taikyta drausminė atsakomybė, reglamentuoja darbuotojų elgesį darbinėje veikloje, o įvykis, atsakovės laikytas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu (ieškovas sumušė kitą atsakovės darbuotoją), įvyko ne darbo metu, ne darbo vietoje ir ieškovui neatliekant jokių darbo pareigų, todėl toks ieškovo elgesys negali būti pripažintas darbo drausmės pažeidimu pagal DK 234 str. ir jam negali būti taikoma drausminė atsakomybė (DK 236, 237 str.). Nors ieškovo elgesys nėra toleruotinas ir negali būti pateisinamas, ir, esant teisiniam pagrindui, už tokį elgesį turėtų būti taikoma atitinkama teisinė atsakomybė, vis dėlto, nesant darbo drausmės pažeidimo sudėties pagal DK, už tokį elgesį ieškovui negali būti skirtos drausminės nuobaudos. Nesant duomenų dėl ieškovo įsidarbinimo / įregistravimo darbo biržoje, negalima išspręsti klausimo dėl jam priteistino VDU už priverstinės pravaikštos laiką arba darbo užmokesčio skirtumo už šį laikotarpį, jeigu jis buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje, dydžio.

Teisinė atsakomybė – tai visuomenės atsakas į teisės pažeidimą. Teisės pažeidimas – tai teisei priešinga, kalta asmenų veika (veikimas ar neveikimas), kuria padaroma žala įstatymo saugomoms asmenų teisėms, teisėtiems interesams arba bendrai teisinei valstybės tvarkai.

Teisinė atsakomybė įgyvendinama taikant pažeidėjui valstybės teisinio poveikio priemones, sukeliančias jam negatyvių padarinių. Taigi valstybinis teisinis poveikis, vykdomas teismo, arbitražo teismo, kitų valstybės prievartos institucijų, yra visuomenės atsakas į priešingus teisei ir kaltus veiksmus, o negatyvūs padariniai pažeidėjui – atsakas į dėl jo tokių veiksmų (neveikimo) atsiradusius žalingus padarinius.

Atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį, atsakomybę taikančius subjektus, sankcijų pobūdį ir pan., egzistuoja skirtingos teisinės atsakomybės rūšys. Dažniausiai atsakomybė skirstoma pagal teisės šakas.

Darbo teisėje atsakomybė yra savarankiška teisinės atsakomybės rūšis, ji gali atsirasti dėl tam tikrų darbo teisės subjektų santykių. Atsakomybė pagal darbo teisę gali būti dvejopa: materialinė ir drausminė. Materialinės atsakomybės tikslas – atlyginti nuostolius, o drausminės atsakomybės – nubausti pažeidėją už netinkamą darbo funkcijų atlikimą.


Ginčų Sprendimas
(8-622) 14507
Gediminas Pocius