Daugiabutis namas

Civilinėje byloje sprendžiama dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalies nustatymo.

Ieškovas pareiškė teisme ieškinį, prašydamas įpareigoti atsakovę apskaičiuojant daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, į palyginamuosius naudinguosius plotus įtraukti namo gyventojų faktiškai naudojamų (užimamų) neįregistruotų rūsio patalpų plotą vadovaujantis atsakovės  rašte nurodytais duomenimis apie butų savininkų faktiškai užimamas rūsio patalpas ir rūsio patalpų plotą.

Ieškovas nurodė, kad jis yra buto, esančio daugiabučiame gyvenamajame name savininkas. Šio daugiabučio namo cokoliniame aukšte yra pagalbinės patalpos. Šios patalpos yra padalytos į atskiras patalpas, tačiau jos daugiausia nėra teisiškai įregistruotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, nors daugiabučiame name esantys butai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti su pastaba „su rūsiu“. Ieškovas naudojasi  neįregistruota rūsio patalpa, be to, jis ir jo sutuoktinė įsigijo dar vieną daugiabučiame name esantį rūsį, kuris Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas kaip sandėlis. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovė, jam įsigijus sandėlį, įtraukia sandėlio plotą į palyginamuosius naudinguosius plotus, pagal kuriuos yra apskaičiuojami mokesčiai, susiję su bendro turto naudojimu ir priežiūra. Atsakovė, nepaisydama turimų duomenų apie kitų daugiabučio namo butų savininkų faktiškai valdomas ir naudojamas neįregistruotas rūsio patalpas, neįtraukia šių patalpų ploto į palyginamuosius naudinguosius plotus. Ieškovas argumentuoja, kad atsakovės pasirinktas bendrosios dalinės nuosavybės dalies apskaičiavimo būdas neproporcingai iškreipia ieškovui tenkančią bendrosios dalinės nuosavybės dalį ir kartu suponuoja netinkamą ieškovui tenkančių mokėti mokesčių apskaičiavimą.

CK 4.82 straipsnyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga (1 dalis), buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (7 dalis), butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (3 dalis). CK 4.83 straipsnyje nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų (1 dalis), butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas proporcingai jų bendrosios dalinės nuosavybės daliai (6 dalis). Pagal CK 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą buto ar kitos patalpos savininkas turi teisę jam priklausančią bendrosios dalinės nuosavybės dalį į tokius bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus, kurie gali būti ar, juos pertvarkius, galės būti naudojami kaip atskiri daiktai ir toks jų naudojimas netrukdys naudoti butų ar kitų patalpų pagal paskirtį, perduoti atskirai nuo nuosavybės teisės į butą ar kitą patalpą.

CK 4.81 straipsnyje reglamentuojama namų, butų ar kitų nekilnojamųjų daiktų bendraturčių teisė naudotis bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektais, CK 4.79 straipsnyje – bendraturčių teisė parduoti jiems priklausančią dalį, esančią bendrąja nuosavybe, o CK 4.80 straipsnyje – bendraturčių teisė reikalauti atidalyti jiems priklausančias dalis iš bendrosios dalinės nuosavybės. Pagal šiuose CK straipsniuose įtvirtintą teisinį reguliavimą, kuris yra bendrasis specialiosiose normose (CK 4.82–4.85 straipsniai) nustatyto reguliavimo atžvilgiu, bendraturčių teisė naudotis bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektais, perleisti bendrosios dalinės nuosavybės dalį ar reikalauti atidalyti dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo apimties prasme tiesiogiai siejama su turimos dalies bendrosios dalinės nuosavybės teise dydžiu.

Daugiabutis namas, kuriame yra butai, taip pat gali būti ir kitos nei butai patalpos, nuosavybės teise priklauso butų (kai name yra ir kitos patalpos – butų ir kitų patalpų) savininkams, kurie, būdami butų ir kitų patalpų savininkai, kartu yra ir visų kitų daugiabutį namą sudarančių objektų bendraturčiai, o kiekvieno iš jų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, kartu ir teisės bei pareigos, susijusios su šios bendrosios nuosavybės teise, lygi kiekvienam iš jų nuosavybės teise priklausančių patalpų (butų ar kitų patalpų) naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, kuri proporcinga nuosavybės teise turimam buto ar kitos patalpos naudingajam plotui, reikšminga ne tik įgyvendinant teisę naudotis bendrosios dalinės nuosavybės objektais (nustatant naudojimosi tvarką) bei nustatant prievolių, susijusių su bendru turtu, apimtis, bet taip pat įgyvendinant ir kitas bendraturčio teises, t. y. atsidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės, atskirai nuo buto ar kitos patalpos perleidžiant bendrosios dalinės nuosavybės dalį, kai toks atsidalijimas ir (ar) perleidimas galimas pagal įstatymą.