DĖL IŠIMTIES SUTEIKIMO

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL IŠIMTIES SUTEIKIMO ORLAIVIŲ ĮGULŲ, PILOTŲ, PILOTŲ-INSTRUKTORIŲ, INSTRUKTORIŲ, EGZAMINUOTOJŲ, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, SKRYDŽIŲ VADOVŲ, AVIACIJOS MEDICINOS GYDYTOJŲ LEIDIMAMS, PAŽYMĖJIMAMS, LICENCIJOMS IR JŲ ĮRAŠAMS, MOKYMŲ IR TIKRINIMŲ ĮRAŠAMS

2020 m. kovo 25 d. Nr. 2-68

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL 2018, L 212, p. 1) 71 straipsnio 1 dalį, siekiant stabdyti galimą COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimą:

  1. Nustatau:

1.1. išimtį dėl galiojimo laiko pratęsimo papildomam 4 mėnesių terminui, bet ne ilgiau nei iki 2020 m. liepos 31 d.:

1.1.1. orlaivių techninės priežiūros specialistų licencijoms, išduotoms pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL 2014 L 362, p. 1) III priedą (66 dalį);

1.1.2. orlaivių naudotojų, vykdančių komercinius ir komercinius specialiuosius skrydžius pilotų, pilotų – instruktorių, egzaminuotojų licencijoms, leidimams ir pažymėjimams, aviacijos medicinos gydytojų pažymėjimams, 1-os klasės sveikatos pažymėjimams ir keleivių salono įgulos nario atestacijos medicininėms pažymoms, išduotoms pagal 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011 L 311, p. 1) I priedą (FCL dalį) ir IV priedą (MED dalį);

1.1.3. mokymams ir tikrinimams pagal 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2012 L 296, p. 1) III priedą (ORO dalį) ir V priedą (SPA dalį);

1.1.4. skrydžių vadovų licencijų įrašams, turintiems galiojimo datą ir pažymėjimams, įskaitant sveikatos pažymėjimus, aviacijos medicinos gydytojų pažymėjimus, išduotiems pagal 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (EB) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (OL 2015 L 63, p.1) I priedą (ATCO dalis), IV priedą (ATCO. MED dalį).

1.2. kad šis įsakymas taikomas šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytiems leidimams, pažymėjimams, licencijoms ir jų įrašams, mokymams ir tikrinimams, kurių galiojimas pasibaigė po šio įsakymo įsigaliojimo.

  1. Pavedu Civilinės aviacijos departamentui apie šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytos išimties nustatymą informuoti Europos Komisiją, Europos aviacijos saugos agentūrą ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares.

DIREKTORĖ                                                                                                   GODA BRAŽYTĖ-BALČIŪNĖ

______________

Call Now Button