Dėl statybos rangos sutarties šalių atsakomybės

(8-622) 14507
Gediminas Pocius

Šalys sudarė statybos rangos sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti darbus – ištaisyti atsiradusius trūkumus, o atsakovas – sudaryti rangovui būtinas sąlygas statybos darbams atlikti ir priimti darbų rezultatą. Šalys sutarė, kad darbus apmokės defektų priežasties kaltininkas.

Byloje kilo ginčas dėl statybos rangos sutarties šalių atsakomybės už vykdant sutartį padarytus defektus. Ieškovas, neigdamas savo atsakomybę už defektus darbuose, atliktuose pagal sutartį ir pareigą juos ištaisyti savo sąskaita, savo poziciją grindžia šiais motyvais: užsakovo pateiktame techniniame projekte nustatytas darbų vykdymo būdas – įlaidinių sienų ir polių įrengimas kalimo būdu, o užsakovo užduotis rangovui yra privaloma; užsakovas buvo ir techninis prižiūrėtojas, todėl atsako už defektus, atsiradusius dėl nukrypimo nuo projekto; užsakovas žinojo apie nukrypimus, su jais sutiko, o tai, ieškovo nuomone, prilygsta užsakovo nurodymui (užduočiai), kurio rangovas privalo laikytis.

Teismas, konstatuodamas, kad rangovas netinkamai įvykdė CK 6.659 straipsnyje nustatytą informavimo apie kliūtis, kilusias statybos metu, pareigą, neatsižvelgė į aplinkybę, kad statybos techninę priežiūrą atliko pats užsakovas ir jam buvo žinoma aplinkybė apie kliūtis statybai, būtent jo nurodymu ir leidimu buvo atlikti tam tikri nukrypimai nuo techninio projekto, t. y. rangovas tinkamai įvykdė CK 6.659 ir 6.691 straipsniuose nustatytas informavimo ir bendradarbiavimo pareigas. Ieškovo nuomone, byloje reikšmingas išaiškinimas, koks užsakovo informavimo būdas apie kliūtis statybos darbams yra tinkamas, kai statybos techninis prižiūrėtojas kartu yra ir užsakovas, žinantis apie nurodytas kliūtis, koks tokiu atveju yra statybos rangos santykių subjektų atsakomybės laipsnis, kai tokie nukrypimai nuo projekto vėliau turi įtakos defektų atsiradimui.

Statybos rangos teisinius santykius reglamentuoja ne tik specialaus instituto – CK XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio „Statybos ranga“ normos, bet ir bendrosios rangos nuostatos, išdėstytos nurodyto CK skyriaus pirmajame skirsnyje, Statybos įstatymo, kitų teisės aktų nuostatos.

Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Už defektus, nustatytus per garantinį terminą, atsako rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas, jeigu neįrodo, kad šie defektai atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 3 dalis).

Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tokia nuostata pagrindžiama tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, privalo gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika.

Rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus sutartinių įsipareigojimų tinkamam įvykdymui reikšmingus veiksnius, kad nesuklaidintų užsakovo.

Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyviąją statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą.


Ginčų Sprendimas
(8-622) 14507