Ginčas dėl elektros energijos vartojimo

(8-622) 14507

Gediminas Pocius


Civilinėje byloje sprendžiamas ginčas pagal ieškovės ieškinį atsakovei dėl žalos už neapskaitytos elektros energijos vartojimą atlyginimo.

Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės žalos, susijusios su neteisėtu elektros energijos vartojimu, atlyginimą.

Teismas nurodė, kad sprendžiant dėl elektros energijos vartotojo sutartinės civilinės atsakomybės, nustatytina, ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standarto. Jeigu vartotojas pažeidžia pareigą užtikrinti energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją (operatorių) apie elektros apskaitos prietaisų gedimus, plombų pažeidimus ar pan., pripažintina, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, ir dėl tokio jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žala. Kadangi atsakovės elektros energijos skaitiklis nefiksuoja suvartotos energijos, jo gedimas atsirado dėl žmogaus fizinio poveikio, teismai pagrįstai konstatavo atsakovės neteisėtus veiksmus. Atsakovė nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga stebėdama skaitiklio veikimą, nepranešė apie skaitiklio gedimą, taip neatitiko tvarkingo elektros pirkėjo standarto bei nepateikė įrodymų, kurie paneigtų jos kaltę dėl neapskaitytos elektros vartojimo.

Kita vertus, nuostolių dydį teismai skaičiavo pagal leistiną galią už vienerius metus, tačiau neįvertino, ar nėra pagrindo skaičiuoti žalos dydį už trumpesnį laikotarpį, kadangi vienerių metų perskaičiavimo terminas yra maksimalus ir skirtas didžiausių pažeidimų atvejams. Be to, nustatytina, ar pagal atsakovės suvartotos energijos kiekį, už kurį ji sumokėjo, yra galimybė nustatyti atitinkamą elektros energijos kiekį, kuris buvo neteisėtai suvartotas.

Byloje ginčas kilo iš energijos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartinių santykių, kai ieškovas operatorius (elektros energijos tiekėjas) pareiškė ieškinio reikalavimą taikyti atsakovei sutartinę civilinę atsakomybę, įpareigojant atsakovę atlyginti nuostolius, susijusius su tinkamai neapskaitytos elektros energijos vartojimu. Atsakovės gyvenamojo namo elektros energijai tiekti sudaryta atsakovės ir ieškovės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis. Gyvenamajame name faktiškai gyveno atsakovė kartu su sūnumi. Pagal sutarties 6.3 punktą atsakomybė už neteisėtą elektros energijos vartojimą tenka atsakovei ir kai objekte gyvena ar objektu naudojasi kiti asmenys. Sutarties 5.9 punktas nustato, kad elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo santykius, be šios sutarties, taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais elektros energijos vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43, ir Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais elektros energijos vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-120, bei kiti teisės aktai.

CK 6.383 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Pagal Taisyklių 6 punktą buitinių elektros energijos vartotojų, tiekėjų ir (ar) skirstomųjų tinklų operatorių tarpusavio santykiai nustatomi jų sudaromomis elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartimis, vadovaujantis Taisyklių, Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais elektros energijos vartotojais sąlygų aprašo ir Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais elektros energijos vartotojais sąlygų aprašo nuostatomis.


Ginčų sprendimas

(8-622) 14507

Gediminas Pocius

Call Now Button