Krovinio gabenimas Važtaraščio pildymas

(8-622) 14507

Gediminas Pocius


Byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių tarptautinio krovinių vežimo keliais važtaraščio blanko reikšmę ir jo pildymą, krovinio perdavimo patvirtinimą antspaudu ir krovinio siuntėjo instrukcijų vykdymą, aiškinimo ir taikymo.

Tarptautinio krovinių vežimo keliais (CMR) konvencijos 4 straipsnyje nustatyta, kad krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis. Važtaraščio nebuvimas, pametimas ar neteisingas užpildymas neturi įtakos nei sutarčiai, nei sutarties veikimui. Šiuo atveju taip pat taikomos šios Konvencijos nuostatos. CMR konvencijos 9 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad važtaraštis yra vežimo sutarties sudarymo patvirtinimas, taip pat įrodymas, kad krovinys vežėjo dispozicijon yra perėjęs iki tol, kol bus įrodyta priešingai.

Pagal CMR konvencijos 4 straipsnio ir 9 straipsnio 1 punkto nuostatas važtaraštis yra vežimo sutartį ir jos sąlygas patvirtinantis dokumentas, kuris yra prima facie įrodymas, kad yra sudaryta vežimo sutartis ir kad krovinys perėjo vežėjo dispozicijon, nebent bus įrodyta priešingai. Jei važtaraštis nesurašytas, pamestas ar užpildytas neteisingai, tai neturi įtakos šalių sudarytai vežimo sutarčiai ir jos veikimui.

CMR konvencijos 4 straipsnio nuostatos suteikia didesnę reikšmę vežimo sutartyje, o ne važtaraštyje nustatytoms sąlygoms, kad, šalims nepakeitus sudarytos vežimo sutarties, važtaraštyje nurodyti duomenys jos nekeičia. Važtaraščio duomenys taip pat yra reikšmingi; jie patvirtina vežimo sutarties sudarymą ir jos sąlygas.

Šioje byloje ginčas kilo ne dėl vežimo sutarties sudarymo ar krovinio perėjimo vežėjo dispozicijon, važtaraštyje šalių įrašytų duomenų reikšmės, o dėl CMR važtaraščio blanko (ir jo laukeliuose esančių nuorodų, kur ir kokius duomenis įrašyti) reikšmės, jo užpildymo, o šis klausimas nurodytoje kasacinio teismo praktikoje nebuvo nagrinėtas.

Pagal CMR konvencijos 6 straipsnio 1 punktą važtaraštyje turi būti nurodyti tokie duomenys: a) važtaraščio surašymo vieta ir data; b) siuntėjo pavadinimas ir adresas; c) vežėjo pavadinimas ir adresas; d) krovinio priėmimo vieta ir data bei jo pristatymo vieta; e) gavėjo pavadinimas ir adresas; f) krovinio rūšies nustatytas žymėjimas, jo įpakavimo būdas, o vežant pavojingus krovinius – jo pavojingumo klasė ir numeris; g) krovinio vietų skaičius, jų išdėstymo ypatumai ir numeriai; h) krovinio bruto masė ar kitais matavimo vienetais išreikštas krovinio kiekis; i) su vežimu susiję mokėjimai (mokestis už vežimą, papildomi mokėjimai, muitinės mokesčiai ir rinkliavos bei kiti mokėjimai, imami nuo sutarties surašymo iki krovinio pristatymo momento); j) muitinės formalumams atlikti ir kitos reikiamos instrukcijos; k) nurodymas, kad vežama nepriklausomai nuo visų išlygų, remiantis šios Konvencijos nuostatomis. Pagal CMR konvencijos 6 straipsnio 2 punktą prireikus važtaraštyje turi būti ir šie duomenys: a) nurodymas, kad perkrauti draudžiama; b) išlaidos, kurias prisiima siuntėjas; c) išperkamojo mokesčio suma, kuri turi būti grąžinta pristačius krovinį; d) deklaruota krovinio vertė ir papildoma jo vertė siuntėjui; e) siuntėjo instrukcijos vežėjui dėl krovinio draudimo; f) vežimo sutarties įvykdymo terminas; g) perduotų vežėjui dokumentų sąrašas. Pagal CMR konvencijos 6 straipsnio 3 punktą susitariančios Šalys į važtaraštį gali įrašyti ir kitus duomenis, kurie, jų nuomone, yra reikalingi. Taigi, duomenys, nepatenkantys į nurodytų CMR konvencijos 6 straipsnio 1 punkte ar 2 punkte sąrašą, neprivalo būti nurodyti CMR važtaraštyje. Pažymėtina, kad CMR konvencija nenustato, jog visi CMR važtaraščio blanke nurodyti laukeliai privalo būti užpildyti.

Į CMR važtaraščio blanką šalių įrašyti duomenys gali būti vertinami, sprendžiant, dėl kokių sąlygų susitarė šalys, o CMR važtaraščio blankas (ir jo laukeliuose esančios nuorodos, kur ir kokius duomenis įrašyti) pats savaime jokio šalių susitarimo nepatvirtina.


Ginčų sprendimas
(8-622) 14507

Gediminas Pocius