Laidavimo sutartis

(8-622) 14507

Gediminas Pocius


Juridinis ginčas sprendžiamas teisme dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

Ieškovas prašė pripažinti negaliojančia dėl suklydimo laidavimo sutartį, kuria jis laidavo kredito unijai dėl UAB paskolinės prievolės įvykdymo pagal neprotestuotiną paprastąjį vekselį.

Teismas nurodė, jog tais atvejais, kai laiduojama pagal vekselį, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę, laiduotojas turi įvertinti, ar jis tikrai gali užtikrinti, kad vekselį pasirašęs asmuo įvykdys prievolę. Nagrinėjamu atveju ieškovas yra juridinio asmens, už kurį laidavo, akcininkas, patyręs, ne vieną įmonę turintis ar jos veikloje dalyvaujantis verslininkas, todėl teigti, kad jis negalėjo suprasti prisiimamos rizikos masto, nėra pagrindo. Suklydimo faktas turi būti konstatuotas sutarties, šiuo atveju laidavimo pagal vekselį, sudarymo metu, o byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad už paskolos lėšas įgytas turtas nebuvo įkeistas vėliau, kad paskolos sutartyje nebuvo nurodytas terminas, per kurį ilgalaikis kilnojamasis turtas turi būti įkeistas, ir nenustatyti šios sąlygos neįvykdymo padariniai, ieškovas neįrodinėjo, kad kai jis laidavo pagal vekselį, jam nebuvo žinomas paskolos sutarties turinys, todėl teigti, kad jis suklydo laidavimo pagal vekselį sudarymo metu dėl neįvykdytos paskolos sutarties sąlygos, nėra pagrindo.

Nagrinėjamoje byloje ieškovas teigia, kad jis suklydo laiduodamas pagal vekselį, nes: 1) jis laidavo ne už patį vekselį, o už papildomą paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę; 2) jis tikėjosi, kad bus įkeistas pagal paskolos sutartį įgytas kilnojamasis turtas; 3) dėl to jo prisiimta rizika laiduojant pagal vekselį turėjo būti gerokai mažesnė.

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu (CK 1.90 straipsnis), jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti (CK 1.90 straipsnio 5 dalis).

Tais atvejais, kai laiduojama pagal vekselį, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę, laiduotojas turi įvertinti, ar jis tikrai gali užtikrinti, kad vekselį pasirašęs asmuo įvykdys prievolę. Nors vekselio laidavimo ypatumai yra reglamentuoti Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme, tačiau tai savaime nereiškia, jog tokiu reglamentavimu yra paneigta pati laidavimo, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo būdo, esmė. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad laidavimo teisinis reglamentavimas, įtvirtinantis laiduotojo teises ir jo atsakomybę pagal laidavimo sutartį, bei praktikoje paprastai egzistuojantys laiduotojo ir asmens, už kurį laiduojama, ryšiai suponuoja laiduotojo pareigą pačiam aktyviai veikti, užtikrinant, kad jo interesai nukentėtų kuo mažiau.


Ginčų Sprendimas

(8-622) 14507

Gediminas Pocius

Call Now Button