Negaliojantis sprendimas

Byloje sprendžiama dėl daugiabučio namo savininkų ir bendrijos narių priimamų sprendimų ir jų priėmimo tvarkos.

Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo dienos daugiabučio namo savininkų bendrijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo balsavimo raštu bendrijos susirinkime paskelbtais klausimais priimtus sprendimus, pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo dienos daugiabučio namo savininkų bendrijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo visus priimtus nutarimus.

Ieškovas savo reikalavimą grindė tokiomis aplinkybėmis, kad daugiabučio namo savininkų bendrija yra įsteigta ir registruota name. Įvyko pakartotinis bendrijos narių visuotinis surinkimas, jame dalyvavo 16 bendrijos narių iš 41, o 9 pateikė svarstytinais klausimais savo nuomonę raštu, tačiau ginčytini nutarimai turėjo būti priimti ne bendrijos, o butų ir kitų patalpų savininkų visuotiniame susirinkime, kuriame iš 91 namo butų ir kitų patalpų savininkų turėjo dalyvauti 1/4, t. y. 23. Be to, buvo netinkamai organizuotas nutarimų priėmimo ir balsavimo raštu procesas: nebuvo viešai paskelbti nutarimų projektai, nebuvo leidžiama susirinkime pasisakyti, suklastotas susirinkimo protokolas nurodant ne tą pirmininkaujantį asmenį.

Pagal DNSBĮ 12 straipsnio 1 dalį, šiame straipsnyje nustatytiems klausimams spręsti daugiabučiame name, kuriame yra įsteigta bendrija, klausimai sprendžiami savininkų balsų dauguma. Visų savininkų susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka vykdoma ir sprendimai priimami, minėta, remiantis mutatis mutandis DNSBĮ 11 straipsnio nuostatomis. Tokie klausimai pagal DNSBĮ 12 straipsnio 1 dalį yra: 1) bendrų interesų tenkinimo klausimai; 2) priemonių, nesusijusių su pastato naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, klausimai; 3) pastato atnaujinimo, lėšų tam kaupimo ar skolinimosi ir kredito sutarčių sąlygų klausimai.

Kaip bendrų interesų tenkinimas DNSBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodomas toks pavyzdinis sąrašas kaip karšto vandens tiekėjo, šilumos paskirstymo metodo, pastato (pastatų) šildymo būdo, atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo, tiekimo vartojimo ribos nustatymo, patalpų (pastatų) savininkų sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo ar nutraukimo ir panašūs klausimai. Sutartys su paslaugų teikėjais gali apimti įvairias paslaugas, reikalingas visiems savininkams, nes tai turi būti bendrų interesų tenkinimas. Tokia sutartis gali būti dėl teisinių paslaugų teikimo, jei šios paslaugos gali būti naudojamos atstovaujant ar ginant visų namo gyventojų interesus.

Savininkų susirinkimai, kai jie vyksta kaip į savininkų bendriją susitelkusių bendrijos narių susirinkimai ar kaip daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimai, yra įforminami susirinkimo protokolais. Ar buvo vykdytas bendrijos narių ar namo savininkų susirinkimas, iškilus ginčui sprendžiama pagal susirinkimo šaukimo ir organizavimo dokumentuose esančius duomenis (protokolus, pranešimus, registracijos lapus ir kt.). Jeigu juose nurodoma, kad organizuojamas bendrijos narių susirinkimas, tai toks susirinkimas ir jame priimti sprendimai vertinami kaip bendrijos narių, o ne namo savininkų susirinkimas. Jeigu, pažeisdamas įstatymo nustatytą kompetenciją, bendrijos narių susirinkimas išnagrinėja namo savininkų susirinkimo kompetencijos klausimą, tai vien klausimo išsprendimas nesudaro pagrindo bendrijos narių susirinkimą ir jo sprendimą vertinti kaip namo savininkų susirinkimą ir kaip jo sprendimą. Toks sprendimas vertinamas kaip bendrijos narių susirinkimas ir kaip bendrijos priimtas sprendimas neatitinkančiu jo kompetencijos klausimu. Jis gali būti teismo panaikintas savininko ieškiniu kaip pažeidžiantis jo teises, jeigu savininkas nebuvo įtrauktas į klausimo svarstymą, o priimant sprendimą buvo nuspręsta dėl jo kaip savininko teisių ir pareigų (pavyzdžiui, sukurti bendros nuosavybės objektą, jį valdyti, naudoti ar disponuoti juo). Jeigu klausimas turėjo būti sprendžiamas visų savininkų susirinkime, organizuotame ir įvykdytame pagal teisės aktų reikalavimus, tai kiekvienas savininkas turėjo būti informuotas apie susirinkimą, dienotvarkę, jis turėjo turėti galimybę susipažinti su sprendimams priimti naudojama informacija. Tuo atveju, kai ne visi daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai yra bendrijos nariai, o susirinkimas, kuriame sprendžiamas visų namo savininkų susirinkimo kompetencijai priskirtas klausimas, buvo organizuojamas tik kaip bendrijos narių susirinkimas, tai reiškia, kad ne visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams buvo užtikrintos minėtos teisės ir atitinkamai nėra pagrindo bendrijos narių susirinkimo kvorumui ir sprendimų priėmimo teisėtumui nustatyti pritaikyti visų savininkų susirinkimui taikomas kvorumo ar balsų skaičiavimo taisykles.