Negatorinis ieškinys. Nepagrįstas praturtėjimas.

Advokatas Klaipėdoje
(8-622) 14507
Gediminas Pocius

Byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių savininko teisių gynimą reiškiant negatorinį ieškinį ir nepagrįsto praturtėjimo institutą, aiškinimo ir taikymo.

Ieškovas prašė: 1) uždrausti atsakovei bet kokia forma, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, sudaryti kliūtis patekti ieškovui į žemės sklypą, kartu įpareigojant pašalinti esamas kliūtis – kelio užtvarą; 2) priteisti iš atsakovės 2639,82 Eur sumą kaip nepagrįstai gautas lėšas; 3) priteisti iš atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Ieškovas nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso metalinis garažas, esantis žemės sklype (duomenys neskelbtini). Šis žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, sklypas nėra išnuomotas. Žemės sklype taip pat stovi metaliniai garažai, priklausantys kitiems asmenims, kurie yra atsakovės nariai. Atsakovė, nesutikdama, kad ieškovas vykdytų veiklą sau priklausančiame metaliniame garaže, savavališkai, neturėdama žemės sklypą patikėjimo teise valdančio trečiojo asmens sutikimo, pastatė šiame žemės sklype automatiškai valdomą kelio užtvarą, užtveriantį kelią patekti į ieškovui priklausantį metalinį garažą. Ieškovas ne kartą reikalavo atsakovę sudaryti galimybę patekti prie jam priklausančio metalinio garažo, tačiau atsakovė atsisako išduoti ieškovui kelio užtvaro nuotolinio valdymo pultelį ar kitą priemonę, kuriuo galėtų jį valdyti.

CK 4.98 straipsnyje nustatyta, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu.

Pasisakydamas dėl CK 4.98 straipsnio taikymo sąlygų, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog, pareiškęs negatorinį ieškinį, ieškovas turi įrodyti du dalykus: kad jis yra turto savininkas ir kad jo teisės yra pažeistos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2008).

Kasacinis teismas yra nurodęs ir tai kad, atsižvelgiant į tai, jog pagal CK 4.37 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą savininko teisių turinį sudaro teisės valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti, o negatorinis ieškinys skirtas nuosavybės teisės pažeidimams, nesusijusiems su valdymo netekimu, pašalinti, šiuo ieškiniu gali būti ginama savininko teisė naudoti daiktą, taip pat teisė disponuoti daiktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-140-403/2018 28 punktas).

Teisėjų kolegija pažymi, kad savininko teisė naudotis daiktu, be kita ko, reiškia jo galimybę gauti naudos iš daikto naudingų vartojamųjų savybių. Tai pasiekiama daiktą netrukdomai naudojant pagal paskirtį. Atitinkamai jeigu savininkui yra trukdoma ar kitaip suvaržoma daiktą pagal paskirtį naudoti, tai yra pagrindo spręsti, kad yra pažeidžiamos savininko teisės ir jos teismo turi būti ginamos patenkinant negatorinio ieškinio reikalavimus. Statinio savininkas, naudodamas jį pagal paskirtį, turi turėti galimybę į jį pakliūti, t. y. prie jo prieiti pats ar, nepažeisdamas įstatymų ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, leisti naudotis kitiems (nuomoti ir pan.). Priėjimas prie statinio turi būti suprantamas pagal konkrečias aplinkybes kaip galimybė patekti su daiktais, įranga, transportu ar kitokiu turtu, kuris reikalingas tam daiktui panaudoti savininko naudai ir interesais. Garažo savininkas, naudodamas šį statinį pagal paskirtį transporto priemonei ir jos reikmenims ar įrangai laikyti, turi teisę prie jo patekti per žemės sklypą, kuriame garažas pastatytas, su transporto priemone ir kitais daiktais, kurie reikalingi transporto priemonei naudoti. Patekimo į žemės sklypą, kuriame yra savininko garažas, sąlygos ir jų įgyvendinimas turi būti tokie, kad nepažeistų statinio savininko teisės naudotis garažu.

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad garažas turi naudojimo paskirtį – transporto priemonėms laikyti ir (ar) remontuoti, pagal kurią naudoti šį statinį sutikimo ar leidimo nereikia, nes tokias teises suteikia nuosavybės teisė (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 4.3 punktas). Tuo tarpu garaže ar teritorijoje prie jo vykdyti kitokią veiklą (teikti paslaugas, vykdyti verslą ir kt.) gali būti taikomi leidimai ar specialiais įstatymais nustatyti ribojimai. Šios aplinkybės daro įtaką kitų, pirmiausia su savininku susijusių, asmenų (pvz., garažo bendrija) veiksmams, nes jie, įgyvendinami savo teises, neturi teisės pažeisti statinio (garažo) savininko teisių. Šios aplinkybės nepaneigia garažų bendrijos interesų užtikrinti tvarką ir saugumą objekte (teritorijoje, kurioje yra pastatyti garažai), tačiau taikomos priemonės (tvoros, užtvarų, vartų, kitų apsaugos priemonių statymas ir pan.) neturi paneigti garažo savininko teisės nekliudomai naudotis savo daiktu laikantis įstatymų.


Ginčų Sprendimas
(8-622) 14507
Gediminas Pocius