Neteisėtas atleidimas iš darbo

(8-622) 14507

Gediminas Pocius


Teisinis ginčas dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

Ieškovas prašė pripažinti jo atleidimą iš viešosios sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus pareigų neteisėtu, priteisti VDU už priverstinę pravaikštą bei neturtinės žalos atlyginimą. Teismas nurodė, jog kai viešosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, paskirtas į šias pareigas viešo konkurso būdu (t. y. patikrinus vadovo gebėjimus specialia teisės aktuose nustatyta tvarka), vėliau yra atšaukiamas iš pareigų kompetentingų subjektų, jis gali būti atšauktas iš šių pareigų tik esant atšaukimo priežastims ir darbuotojui nurodžius tokio atšaukimo motyvus. Kadangi nagrinėjamu atveju nei savivaldybės merui priimant potvarkį dėl ieškovo atšaukimo, nei jokia kita forma nebuvo nurodyti jokie objektyvūs atleidimo iš pareigų motyvai, tokių aplinkybių atsakovė neįrodinėjo ir bylos nagrinėjimo metu, teismas pagrįstai sprendė, kad mero potvarkis yra neteisėtas, o su ieškovu sudaryta terminuota darbo sutartis nutraukta neteisėtai.

Viešųjų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viešoji įstaiga – tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Viešųjų įstaigų įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo viešosios įstaigos vardu sudaro darbo sutartį su viešosios įstaigos vadovu ir ją nutraukia. Kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atšaukti viešosios įstaigos vadovą, su viešosios įstaigos vadovu sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas skiria ir atšaukia viešosios įstaigos vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas.

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 17 punktą, meras skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosioms įstaigoms Viešųjų įstaigų įstatymas taikomas tiek, kiek neprieštarauja šiam įstatymui. Šio įstatymo 15 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų ar jų filialų ir padalinių vadovai bei šių įstaigų sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami ir iš darbo atleidžiami Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad Viešųjų įstaigų įstatymas yra bendrasis Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo atžvilgiu. Sprendžiant, kokiomis įstatymo nuostatomis turi būti vadovaujamasi atleidžiant iš pareigų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosios įstaigos vadovą, atsižvelgtina į tokios įstaigos teisinio statuso ypatumus, kurie reikšmingi aiškinant teisės normas. Nepaneigiant viešosios įstaigos vadovo atšaukimo teisės, kurią turi įstaigos steigėja, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklą ir jų vadovų priėmimo į darbą bei atleidimo iš darbo tvarką reglamentuoja specialusis Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, todėl turi būti vadovaujamasi būtent jo, o ne Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatomis, sprendžiant dėl sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atšaukimo teisės įgyvendinimo. Įvertinus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosios įstaigos ypatumus, jos veiklos nukreiptumą viešajam interesui tenkinti, darytina išvada, kad visi sprendimai turi būti objektyviai pagrįsti viešuoju interesu, o ne motyvuojami absoliučios teisės sąvoka.


Ginčų Sprendimas

(8-622) 14507

Gediminas Pocius

Call Now Button