Netinkamos kokybės prekė

(8-622) 14507

Gediminas Pocius


Teisinis ginčas dėl pinigų už netinkamos kokybės prekę grąžinimo.

Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės pinigus, sumokėtus už netinkamos kokybės prekę bei palūkanas.

Teismas nurodė, kad CK 6.333 str. 3 d. nustatytas parduodamo daikto garantijos taikymo privalomumas pasireiškia ir tuo, kad pardavėjas neturi teisės riboti tokios garantijos apimties, t. y. jam neleidžiama pačiam sutrumpinti garantijos terminą – įstatymo įtvirtinama garantija, faktiškai būdama pagrindinė vartotojo teisių apsauga pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo atveju, negali būti keičiama pardavėjo iniciatyva. Nagrinėjamu atveju šalys nesudarė rašytinės sutarties, kurioje būtų įtvirtintas kitoks prekės garantijos terminas, nei nustatytas įstatyme (CK 6.338 str. 2 d.), todėl ginčo prekei taikytina 2 metų garantija. Kadangi prekė (indaplovė) tinkamai veikė 18 mėnesių, o likus 6 mėnesiams iki jos garantijos pabaigos nebeatliko pagrindinės savo funkcijos, nebeatitinka kokybinių rodiklių, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į daikto prigimtį bei pagrįstų vartotojos lūkesčių, konstatuotina, kad prekės trūkumas svarbus ir sudarantis pagrindą taikyti ieškovės prašomą teisių gynimo būdą. Nors daikto naudojimo ar saugojimo taisyklių pažeidimas, padarytas pirkėjo, yra pardavėjo atsakomybę šalinanti aplinkybė, kurią pagal CK 6.333 str. 3 d. įrodinėja pardavėjas, tačiau šiuo atveju atsakovė nepateikė įrodymų, kad ieškovė indaplovę naudojo ar saugojo netinkamai, ar kad gedimai galėjo atsirasti dėl elektros iškrovos ar elektros įtampos svyravimų tinkle.

Remiantis 2013 m. gruodžio 17 d. pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu galiojusiomis CK 6.363 straipsnio 1–3 dalimis, parduodami daiktai turi būti saugūs. Daiktų saugos reikalavimus nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). Parduodamas daiktas turi būti tinkamos kokybės, t. y. daikto savybės neturi būti blogesnės, nei numatyta tam daiktui taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir daikto pirkimo–pardavimo sutartyje. Draudžiama parduoti daiktus, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs. Daikto savybės atitinka pirkimo–pardavimo sąlygas, jeigu: 1) daiktas atitinka daikto gamintojo nurodytus pateikiamų norminių dokumentų reikalavimus; 2) daiktas tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami; 3) daiktas atitinka kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į daikto prigimtį bei daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl daikto kokybės (2013 m. balandžio 17 d. įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2013 m. spalio 1 d.).

Pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį, kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Vadovaujantis CK 6.338 straipsnio 2 dalimi, kai nenustatytas daikto kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai pirkėjas reikalavimus dėl daikto trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino.

Pagrindinė pardavėjo pareiga pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį yra perduoti pirkėjui sutartį atitinkančią prekę. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių atveju, be bendrųjų prekės atitikties nuostatų, nurodytų CK 6.327 straipsnyje, 6.333 straipsnio 1 dalyje, įstatyme įtvirtinti papildomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti sutarties dalykas (CK 6.363 straipsnis). Pirkimo–pardavimo sutarties dalyku esanti prekė pripažįstama tinkamos kokybės, jei ji atitinka įprastus tokioms prekėms keliamus reikalavimus ir pagrįstus vartotojo lūkesčius.


Ginčų Sprendimas

(8-622) 14507

Gediminas Pocius

Call Now Button