Sandorio pripažinimas apsimestiniu

Advokatas Klaipėdoje
(8-622) 14507
Gediminas Pocius

Ieškovė prašė pripažinti atsakovų sudarytą buto dalies mainų sutartį pirkimo – pardavimo sutartimi ir perkelti jai, kaip pirmenybės teisę turinčiai bendraturtei, pirkėjos teises ir pareigas.

Teismas nurodė, kad nors atsakovai buvo antraeilio daikto (kiemo statinio – tvoros) ir pagrindinių namo, kuriame buvo ginčo butas, konstrukcijų (stogo, sienos) bendraturčiai, tačiau šių objektų valdymas bendrosios dalinės nuosavybės teise nesudaro sąlygų vieno buto savininkui įsigyti kito gretimo buto (t. y. pagrindinio daikto kitame daikte), esančio tame gyvenamajame name, dalį. Pirmenybės teisė įsigyti dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje negali būti aiškinama plečiamai, suteikiant tokią teisę ir subjektams, kurie nėra konkretaus parduodamo pagrindinio daikto bendraturčiai, bet tik to pagrindinio daikto (buto) kaip kito pagrindinio daikto (namo) dalies bendraturčiai. Priešingas aiškinimas nepagrįstai ribotų pagrindinio daikto (buto), esančio kitame pagrindiniame daikte (gyvenamajame name), bendraturčio (šiuo atveju – ieškovės) teisę, įtvirtintą CK 4.79 str. 1 d. Nagrinėjamu atveju ieškovės turtinės padėties įvertinimo klausimas nebuvo esminis bei nulemiantis šio ginčo rezultatą, o asmens, kuriam perkeliamos pirkėjo teisės, finansinė padėtis yra tik papildomas kriterijus, sprendžiant dėl teisių perkėlimo. Teismas nagrinėjo ieškovės finansinę padėtį, spręsdamas, ar perkeliant pirkėjo teises ir pareigas nebus neproporcingai pažeisti atsakovų interesai ir pagrįstai konstatavo tokio pažeidimo nebuvimą.

Pagal CK 4.39 straipsnio 1 dalį, nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko valia, įstatymų arba teismo sprendimo.

Pagal CK 4.72 straipsnio 1 dalį, bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. CK 4.78 straipsnyje nurodyta, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę perleisti kitam asmeniui nuosavybėn, išnuomoti ar kitu būdu perduoti naudotis, įkeisti ar kitaip suvaržyti visą savo dalį ar dalies, turimos bendrosios dalinės nuosavybės teise, dalį, išskyrus šiame kodekse nustatytas išimtis.

CK 4.79 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių. Taigi ši norma apriboja CK 4.78 straipsnyje įtvirtintą bendraturčio teisę disponuoti jam priklausančia dalimi ir toks ribojimas negali būti išplėstas bei taikomas kitaip, negu nustatyta įstatyme.

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 4.79 straipsnyje nustatytų ribojimų taikymas negali būti išplėstas, nes ši teisė reglamentuoja tik bendraturčių teises ir pareigas. Tokio pobūdžio priklausiniai, kaip tvora ar kiemo aikštelė, kurie skirti tarnauti ne vienam, o keliems pagrindiniams daiktams, nesuponuoja nuosavybės teise vienam savininkui priklausančio pagrindinio daikto savininkui pareigos siūlyti įsigyti jo parduodamą pagrindinį daiktą kitų pagrindinių daiktų savininkams CK 4.79 straipsnyje įtvirtinta pirmenybės teise. Priešingas šios normos aiškinimas reikštų įstatyme nenustatytą savininko teisių ribojimą (CK 4.39 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2010).

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad pagal CK 4.14 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą pagrindinio daikto savybė – galėjimas būti savarankišku teisinių santykių objektu, lemia antraeilio daikto likimą, o ne priešingai. Civilinės teisės normos, reglamentuojančios nuosavybės teisę, nenustato daikto savininko pareigos siūlyti pirkti jo parduodamą daiktą, kuris jam priklauso asmeninės nuosavybės teise, kitų šalia esančių daiktų savininkams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2010).


Ginčų Sprendimas
(8-622) 14507
Gediminas Pocius