Savininko teisių ribojimas

Byloje sprendžiama dėl savininko teisių apribojimo sąlygų jam vykdant veiklą žemės sklype, besiribojančiame su paviršiniu vandens telkiniu.

Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama panaikinti atsakovo surašytos deklaracijos apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą dėl statinių, galiojimą; panaikinti nekilnojamųjų daiktų, teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre.

Saugomų teritorijų įstatymo (1993 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. I-301 redakcija) 7 straipsnio 5 dalyje buvo nurodyta, kad saugomose teritorijose žemės savininkai ir naudotojai, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šiame įstatyme, Lietuvos Respublikos kultūros vertybių apsaugos įstatymuose, Žemės įstatyme, kituose įstatymuose ir Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomų teritorijų nuostatuose, kituose poįstatyminiuose norminiuose dokumentuose.

Žemės įstatymo (1994 m. balandžio 26 d. įstatymo Nr. I-446 redakcija) 9 straipsnyje buvo nurodyta, kad žemės naudotojai, be kita ko, privalo laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, teritorinio planavimo dokumentuose apibrėžtų statybas ir kitą veiklą ribojančių sąlygų, žemės servitutų, valstybinės žemės suteikimo naudotis dokumentuose nustatytų arba žemės nuomos sutartyje įtvirtintų kitų žemės naudojimo sąlygų (2 punktas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi nuo 1997 m. gegužės 3 d. iki 1999 m. gruodžio 8 d.) buvo nurodyta, kad specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, taip pat valstybinių parkų planavimo schemose nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai (valstybiniuose parkuose) konkrečiam žemės (miško) sklypui nustatomi priimant sprendimus dėl nuosavybės teisės į žemę ir mišką atkūrimo, sprendimus dėl valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai, taip pat sudarant valstybinės žemės pirkimo–pardavimo, nuomos bei panaudos sutartis (2.1 papunktis); žemės sklypams nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, taip pat valstybinių parkų planavimo schemose nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai įrašomi į Valstybinio žemės kadastro duomenų registrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ nustatyta tvarka (2.3 papunktis).

Specialioji žemės naudojimo sąlyga yra ne kas kita kaip žemės sklypo savininko teisių apribojimas šiam nustatant pozityvius įpareigojimus (pvz., vykdyti veiklą konkrečia tvarka ir būdu) ar negatyvius įpareigojimus (pvz., uždraudžiant vykdyti tam tikrą veiklą). Teisėtumo sąlygos šiam apribojimui taikyti yra: tiek teritorijos, kurioje yra žemės sklypas, fiziniai ypatumai, kaip antai, sklypo ar jo dalies besiribojimas su paviršinio vandens telkinio kranto linija, tiek juridiniai suvaržymai – žemės sklypo įsigijimą ar jo suformavimą patvirtinančiuose dokumentuose įrašyta jo naudojimo apribojimo sąlyga. Tokių teisėtumo sąlygų laikymasis užtikrina esamų ir būsimų suvaržytų daiktų savininkų teisėtų lūkesčių apsaugą, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose įtvirtintą nuosavybės teisių apsaugą. Nesant bent vienos iš sąlygų žemės sklypo savininko teisių apribojimas yra negalimas.

Kasacinis teismas, aiškindamas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teisinį reglamentavimą, išaiškino, kad esant tokiems ribojimams asmenys iš registro gauna informaciją apie taikomus ribojimus ir privalo jų laikytis. Esant registre išviešintiems ribojimams asmuo neturi pagrindo gintis jų nežinojimo ar neišviešinimo aplinkybe (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-281-695/2017 77 punktą).

Civilinė byla Nr. e3K-3-155-916/2020

Call Now Button