Sutarties pažeidimas

Byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių investavimo sutartį pažeidusios sutarties šalies civilinės atsakomybės sąlygas, investavimo sutarties garantijos pažeidimo teisinius padarinius.

Ieškovės prašė priteisti solidariai iš atsakovų nuostolių atlyginimą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Ieškovai ir atsakovė sudarė investavimo sutartį, pagal kurią ieškovės suteikė finansavimą (investicijas) įmonei vienintelės veiklos (kainų palyginimo sistemos) vystymui, o atsakovai garantavo, kad šiai kainų palyginimo sistemos veiklai būtinas domenas priceon.lt jau yra užregistruotas įmonės vardu. Ieškovės nurodo, kad atsakovai tiek ikisutartinėse derybose, tiek sudaryta Investavimo sutartimi suteikė melagingą patvirtinimą (garantiją) dėl domeno registracijos įmonės vardu, kadangi domenas niekada nebuvo registruotas įmonės vardu. Ši Investavimo sutartyje nurodyta garantija (sutarties sąlyga dėl domeno registracijos) ieškovėms turėjo esminę reikšmę sudarant Investavimo sutartį ir suteikiant finansavimą, nes domeno registracija ir valdymas sudarė prielaidas kainų palyginimo sistemai funkcionuoti bei ją valdyti.

CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Vadovaudamosi sutarties laisvės principu, šalys gali sudaryti imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei neprieštaraujančius sandorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-343-611/2017, 20 punktas). Pagal CK 6.189 straipsnį teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Ši teisės norma įtvirtina sutarties privalomumo ir vykdytinumo (lot. pacta sunt servanda) principus, kuriais vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis).

Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.245 straipsnio 3 dalyje reglamentuota sutartinė civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos šios sąlygos: atsakovų neteisėti veiksmai, pasireiškiantys sutartinės prievolės nevykdymu ar netinkamu vykdymu, dėl to atsiradę nuostoliai ir priežastinis jų ryšys (CK 6.246–6.249, 6.256 straipsniai). Nustačius atsakovų neteisėtus veiksmus, jų kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).